Akademia Gorniczo-Hutnicza Katedra Automatyki AGH w Krakowie Power is nothing without control !!! Wydział Elektrotechniki,  Automatyki, Informatyki i Elektroniki
Sep 25, 2016 - 03:58 AM AGH :: EAIiE :: KA  
Szukaj   
O nas
· Strona G?ówna
· O nas
· Jednostki Organizacyjne
· Profil bada? naukowych
· Pracownicy
· Strony pracownikow
· Grafika komputerowa

· Siec komputerowa
· Informacje

Dydaktyka
· Profil kszta?cenia
· Przedmioty obieralne

· e-learning

· Egzamin Kierunkowy
· Projekty In?ynierskie
· Sprawdzian na II stopie? studiów

.

Witamy na stronach Katedry Automatyki i In?ynierii Biomedycznej

Kierownik Katedry
prof. zw. dr hab. in. Ryszard Tadeusiewicz
prof. zw. dr hab. in.
Ryszard Tadeusiewicz

Pracownicy Katedry Automatyki
Pracownicy Katedry Automatyki ( 2011. )
Z-ca Kierownika Katedry
prof. dr hab. in?. Witold Byrski
prof. dr hab. in?.
Witold Byrski


Sorry, your browser does not support Java.
Strona ta jest poswiecona wszystkim zainteresowanym KAiIB AGH. Znajdziesz tu informacje na temat samej katedry, pracujacych w niej ludzi, ich zainteresowan zawodowych i prywatnych, a takze na temat lokalnej sieci komputerowej IANET i zasad korzystania z jej zasobow.

Wywiad Prof. Ryszarda Tadeusiewicza: Rzecz o istocie automatyki

Rzecz o istocie automatyki link do wywiadu Prof.Ryszarda Tadeusiewicza udzielonego w Rytrze w 2009 roku.

XVII Krajowa Konferencja Automatyki KKA 2011

W dniach 19-21 czerwca 2011 odb?dzie si? organizowana co trzy lata XVII Krajowa Konferencja Automatyki. Organizatorem XVII Krajowej Konferencji Automatyki jest Politechnika ?wi?tokrzyska w Kielcach.
Krajowa Konferencja Automatyki jest jedn? z wa?niejszych konferencji podczas której prezentowane s? wynik bada? i aplikacji w dziedzine automatyka i robotyka.
Strona konferencji: http://kka2011.tu.kielce.pl/

Kierunek Informatyka Stosowana na Wydziale EAIiE, AGH w Krakowie

Od kandydatów na studia drugiego stopnia na kierunku Informatyka Stosowana na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki Informatyki i Elektroniki AGH wymaga si? znajomo?ci tre?ci kszta?cenia zawartych w Standardach kszta?cenia dla kierunku studiów Informatyka na poziomie studiów in?ynierskich pierwszego stopnia.

Pobierz: standardy_ksztalcenia.pdf

Ksi??ka pt. Odkrywanie w?a?ciwo?ci sieci neuronowych przy u?yciu programów w j?zyku C#

Autorzy:
Ryszard Tadeusiewicz, Tomasz G?ciarz, Barbara Borowik, Bartosz Leper

Ksi??ka towarzysz?ca programom, które mo?na pobra? na tej stronie jest przeznaczona do tego, ?eby w sposób ciekawy i nie m?cz?cy wprowadzi? Czytelników w problematyk? sieci neuronowych. Sieci te nale?? do modnej i ciekawej dziedziny sztucznej inteligencji, któr? obecnie cz?sto nazywa si? „mi?kkimi technikami obliczeniowymi” (ang. soft computing). Ta „mi?kko??” sieci neuronowych polega na tym, ?e do rozwi?zywania problemów informatycznych nie wykorzystuj? one tworzonych a priori „twardych”, ?cis?ych algorytmów, które musz? zosta? precyzyjnie okre?lone przez programist?. Zamiast tego same ucz? si?, jak rozwi?zywa? stawiane im zadania. Dzi?ki temu udaje si? im cz?sto rozwi?za? zadania, dla których nikt nie zdo?a? jeszcze zbudowa? skutecznego algorytmu - i to jest pi?kne![...]

Ksi??ka pt. Projektowanie systemów wbudowanych na przyk?adzie rodziny SAM7S z rdzeniem ARM7TDMI

Autor:
Jacek Augustyn

Ksi??ka z zakresu projektowania i programowania aplikacji dla 32-bitowych mikrokontrolerów SoC z rdzeniem ARM7TDMI na przyk?adzie rodziny AT91SAM7S. Omówiono rdze? ARM7TDMI, list? rozkazów w trybie ARM oraz budow? procesorów rodziny AT91SAM7S. Zagadnienia zilustrowano przyk?adami wielu praktycznych rozwi?za? sterowników wybranych urz?dze? peryferyjnych. Przedstawione programy ilustruj? metodyk? rozwi?zywania problemów napotkanych w trakcie projektowania i implementowania wbudowanych systemów steruj?cych i pomiarowo-steruj?cych.

Szczegó?y dotycz?ce zawarto?ci ksi??ki dost?pne s? [...]

Sukces doktorantów na Mi?dzynarodowych Warsztatach Doktoranckich OWD 2010

Doktoranci: Anna Obr?czka i Micha? Ganobis zdobyli 2 nagrody za najlepsze prace na XII Mi?dzynarodowych Warsztatach Doktoranckich OWD 2010 które odby?y si? w dniach 23-26 pa?dziernika w Wi?le.

Mi?dzynarodowe Warsztaty Doktoranckie jest to coroczna konferencja dla m?odych naukowców podczas której przedstawiaj? oni czym chc? lub ju? si? zajmuj? w swoich rozprawach doktorskich. Zespó? ekspertów, z?o?ony z wybitnych specjalistów z wszystkich uczelni technicznych w Polsce ocenia te prace, doradza, s?u?y pomoc?.


Anna Obr?czka
Dyplom I Dyplom II


Micha? Ganobis
Dyplom I Dyplom II


KIERUNEK AUTOMATYKA i ROBOTYKA WYRÓ?NIONY PRZEZ PKA

KIERUNEK AUTOMATYKA i ROBOTYKA PROWADZONY NA WYDZIALE EAIiE AGH ZOSTA? WYRÓ?NIONY PRZEZ PA?STWOW? KOMISJ? AKREDYTACYJN? PKA

Po przeprowadzaniu procedur akredytacyjnych na wszystkich Wydzia?ach polskich Uczelni prowadz?cych kierunek nauczania Automatyka i Robotyka, Pa?stwowa Komisja Akredytacyjna na posiedzeniu swojego Prezydium w dniu 8.11.2007 podj??a uchwale, ze kszta?cenie na tym kierunku na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki zas?uguje na najwy?sza ocen? z wyró?nieniem. Wyró?nienie kierunku otrzymuje zawsze tylko jedna uczelnia.
Formaln? i merytoryczn? opiek? nad kierunkiem AiR na Wydziale EAIiE sprawuje Katedra Automatyki. Katedra Automatyki przygotowa?a tez dla PAKi tzw. Raport Samooceny.
Tre?? oficjalnego pisma.

Mi?dzynarodowa konferencja IFIP TC2 Kraków 2009


W imieniu Komitetu Organizacyjnego czwartej edycji mi?dzynarodowej konferencji IFIP Central and Eastern European Conference on Software Engineering Techniques wszystkich Pracowników, Doktorantów oraz Studentów Wydzia?u zapraszamy do uczestnictwa w konferencji.

Jednym z g?ównych celów inicjatywy CEE-SET jest rozwój popularnej i znanej konferencji umo?liwiaj?cej wymian? do?wiadcze?, wyników bada?, nowych pomys?ów i technik z zakresu in?ynierii oprogramowania pomi?dzy ?rodowiskiem naukowym i przemys?em. Priorytetowym obszarem geograficznym zainteresowania CEE-SET jest ?rodkowa i Wschodnia Europa.

Wybrane referaty konferencyjne b?d? publikowane w Springer LNCS. Wi?cej informacji na stronach konferencji: http://www.cee-set.agh.edu.pl.

Wywiad Prof.Ryszarda Tadeusiewicza: Rzecz o istocie automatyki

Rzecz o istocie automatyki link do wywiadu Prof.Ryszarda Tadeusiewicza udzielonego w Rytrze w 2009 roku.

Sukces studentów z Ko?a Naukowego INTEGRA na zawodach RobotChallange

Studenci Kierunku Automatyka i Robotyka (Katedra Autmatyki ) odnie?li podwójne zwyci?stwo na zawodach RobotChallange które odby?y si? w Wiedniu.
Opiekunem ko?a naukowego INTEGRA (dzia?aj?cego przy Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki AGH) jest dr in?. Dariusz Marchewka.
Medali?ci to studenci IV roku automatyki i robotyki Wydzia?u Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki AGH: Marcin Okrarma i Mariusz Kaczmarek.
Zawody RobotChallange s? uznawane za jedne najwi?kszych i najbardziej presti?owych zawodów. W tym roku startowa?o 300 konstrukcji z 17 krajów. Robot "Hurricane" zwyci??y? w dwóch kategoriach: Line Follower - wy?cigi robota "?ledz?cego" czarn? lini?-tras? na bia?ej macie oraz Line Follower z przeszkodami - na trasie znajduj? si? obiekty, które robot musi sam omin?? i wróci? na tor jazdy.

 

Katedra Automatyki Akademii Gorniczo-Hutniczej w Krakowie
Al. Mickiewicza 30; 30-059 Kraków
tel. ++48 (12) 634-15-68, fax. ++48 (12) 634-15-68

Jeśli masz jakieś uwagi bądź komentarze to kieruj je na adres :
Webmaster@ia.agh.edu.pl